GUCCI原厂皮竹节小号手提包6556 Aria系列绿盒包装

GUCCI
‼️《配全套原厂绿盒包装》‼️原厂皮竹节小号手提包 古驰《Aria-时尚咏叹调》系列运用现代手法焕新演绎经典元素。竹节是古驰的经典元素之一,自上世纪40年代以来出现于品牌的各个系列之中。历经八十多年的发展演变,这一经典元素糅合丹宁牛仔皮革,焕新呈现在这款小号手提包上。手袋还配有两根可互换的肩带——光面皮革材质展现优雅大方的经典气质,条纹织带肩带则彰显强烈的品牌内涵。
型号:6556
尺寸:20*16*10cm。
颜色:蓝色/丹宁牛仔。

https://m.weibo.cn/detail/5038346273296489
https://m.weibo.cn/detail/5038346273296489
https://m.weibo.cn/detail/5038346302915395
https://m.weibo.cn/detail/5038346329918011
https://m.weibo.cn/detail/5038346348793646
https://m.weibo.cn/detail/5038346374483402
https://m.weibo.cn/detail/5038346381819994
https://m.weibo.cn/detail/5038346404103255
https://m.weibo.cn/detail/5038346411444556
https://m.weibo.cn/detail/5038346414066259
https://m.weibo.cn/detail/5038346435038778
https://m.weibo.cn/detail/5038346450246881
https://m.weibo.cn/detail/5038346457580645
https://m.weibo.cn/detail/5038346476719809
https://m.weibo.cn/detail/5038346486679224
https://m.weibo.cn/detail/5038346508435557
https://m.weibo.cn/detail/5038346537796325
https://m.weibo.cn/detail/5038346548286195
https://m.weibo.cn/detail/5038346600710540
https://m.weibo.cn/detail/5038346621945692
https://m.weibo.cn/detail/5038346623519657
https://m.weibo.cn/detail/5038346644489146
https://m.weibo.cn/detail/5038346650519467
https://m.weibo.cn/detail/5038346672013541
https://m.weibo.cn/detail/5038346696394100
https://m.weibo.cn/detail/5038346722610306
https://m.weibo.cn/detail/5038346747777472
https://m.weibo.cn/detail/5038346772940037
https://m.weibo.cn/detail/5038346788670120
https://m.weibo.cn/detail/5038346818289971
https://m.weibo.cn/detail/5038347076501529
https://m.weibo.cn/detail/5038347100357234
https://m.weibo.cn/detail/5038347112681271
https://m.weibo.cn/detail/5038347129458593
https://m.weibo.cn/detail/5038347140988948
https://m.weibo.cn/detail/5038347152261716
https://m.weibo.cn/detail/5038347166156081
https://m.weibo.cn/detail/5038347175070787
https://m.weibo.cn/detail/5038347191584808
https://m.weibo.cn/detail/5038347204955725
https://m.weibo.cn/detail/5038347229072681
https://m.weibo.cn/detail/5038347233267607
https://m.weibo.cn/detail/5038347267086286
https://m.weibo.cn/detail/5038347292774245
https://m.weibo.cn/detail/5038347300374002
https://m.weibo.cn/detail/5038347322133007
https://m.weibo.cn/detail/5038347342840753
https://m.weibo.cn/detail/5038347359096568
https://m.weibo.cn/detail/5038347367484742
https://m.weibo.cn/detail/5038347388981542
https://m.weibo.cn/detail/5038347410738168
https://m.weibo.cn/detail/5038347428824130
https://m.weibo.cn/detail/5038347433020348
https://m.weibo.cn/detail/5038347443246734
https://m.weibo.cn/detail/5038347458183836
https://m.weibo.cn/detail/5038347486235218
https://m.weibo.cn/detail/5038347498295349
https://m.weibo.cn/detail/5038347527391701
https://m.weibo.cn/detail/5038347553343569
https://m.weibo.cn/detail/5038347575624665
https://m.weibo.cn/detail/5038347592403848
https://m.weibo.cn/detail/5038347611280335
https://m.weibo.cn/detail/5038347641422424
https://m.weibo.cn/detail/5038347644569758
https://m.weibo.cn/detail/5038347670522351
https://m.weibo.cn/detail/5038347691232478
https://m.weibo.cn/detail/5038347701721697
https://m.weibo.cn/detail/5038347731076223
https://m.weibo.cn/detail/5038347735272506
https://m.weibo.cn/detail/5038347741825782
https://m.weibo.cn/detail/5038347760441273
https://m.weibo.cn/detail/5038347781407597
https://m.weibo.cn/detail/5038347803690358
https://m.weibo.cn/detail/5038347808673719
https://m.weibo.cn/detail/5038347830171244
https://m.weibo.cn/detail/5038347858739835
https://m.weibo.cn/detail/5038347875781184
https://m.weibo.cn/detail/5038347886267350
https://m.weibo.cn/detail/5038347891771672
https://m.weibo.cn/detail/5038347913003360
https://m.weibo.cn/detail/5038347917723892
https://m.weibo.cn/detail/5038347934502139
https://m.weibo.cn/detail/5038347943152928
https://m.weibo.cn/detail/5038347959405793
https://m.weibo.cn/detail/5038347981164555
https://m.weibo.cn/detail/5038348027039506
https://m.weibo.cn/detail/5038348030447566
https://m.weibo.cn/detail/5038348081562300
https://m.weibo.cn/detail/5038348098604727
https://m.weibo.cn/detail/5038348119311196
https://m.weibo.cn/detail/5038348135302541
https://m.weibo.cn/detail/5038348142119095
https://m.weibo.cn/detail/5038348167284070
https://m.weibo.cn/detail/5038348189827306
https://m.weibo.cn/detail/5038348209226189
https://m.weibo.cn/detail/5038348215255667
https://m.weibo.cn/detail/5038348218927336
https://m.weibo.cn/detail/5038348229935296
https://m.weibo.cn/detail/5038348252480560
https://m.weibo.cn/detail/5038348259297847
https://m.weibo.cn/detail/5038348277911325
https://m.weibo.cn/detail/5038348287346197
https://m.weibo.cn/detail/5038348311465896
https://m.weibo.cn/detail/5038348318015696
https://m.weibo.cn/detail/5038348322473952
https://m.weibo.cn/detail/5038348330863501
https://m.weibo.cn/detail/5038348347642722
https://m.weibo.cn/detail/5038348372804028
https://m.weibo.cn/detail/5038348379359878
https://m.weibo.cn/detail/5038348393517697
https://m.weibo.cn/detail/5038348421562864
https://m.weibo.cn/detail/5038348433362640
https://m.weibo.cn/detail/5038348458268616
https://m.weibo.cn/detail/5038348471894121
https://m.weibo.cn/detail/5038348492866815
https://m.weibo.cn/detail/5038348494179614
https://m.weibo.cn/detail/5038348518031833
https://m.weibo.cn/detail/5038348534024085
https://m.weibo.cn/detail/5038348538220939
https://m.weibo.cn/detail/5038348572558538
https://m.weibo.cn/detail/5038348590647517
https://m.weibo.cn/detail/5038348595104953
https://m.weibo.cn/detail/5038348622893819
https://m.weibo.cn/detail/5038348634425613
https://m.weibo.cn/detail/5038348645437204
https://m.weibo.cn/detail/5038348661948853
https://m.weibo.cn/detail/5038348674534677
https://m.weibo.cn/detail/5038348705727196
https://m.weibo.cn/detail/5038348710447983
https://m.weibo.cn/detail/5038348731154907
https://m.weibo.cn/detail/5038348740331486
https://m.weibo.cn/detail/5038348751868138
https://m.weibo.cn/detail/5038348765233315
https://m.weibo.cn/detail/5038348781750338
https://m.weibo.cn/detail/5038348800361086
https://m.weibo.cn/detail/5038348809012707
https://m.weibo.cn/detail/5038348827623483
https://m.weibo.cn/detail/5038348829985715
https://m.weibo.cn/detail/5038348844139190
https://m.weibo.cn/detail/5038348853317206
https://m.weibo.cn/detail/5038348877437804
https://m.weibo.cn/detail/5038348901027745
https://m.weibo.cn/detail/5038348913870813
https://m.weibo.cn/detail/5038348928552313
https://m.weibo.cn/detail/5038348957647521
https://m.weibo.cn/detail/5038348978882536
https://m.weibo.cn/detail/5038349003260542
https://m.weibo.cn/detail/5038349026854647
https://m.weibo.cn/detail/5038349052021911
https://m.weibo.cn/detail/5038349069059507
https://m.weibo.cn/detail/5038349074828757
https://m.weibo.cn/detail/5038349089771549
https://m.weibo.cn/detail/5038349119130193
https://m.weibo.cn/detail/5038349140365573
https://m.weibo.cn/detail/5038349183880066
https://m.weibo.cn/detail/5038349192793550
https://m.weibo.cn/detail/5038349230016070
https://m.weibo.cn/detail/5038349233949148
https://m.weibo.cn/detail/5038349245220793
https://m.weibo.cn/detail/5038349272749424
https://m.weibo.cn/detail/5038349297910114
https://m.weibo.cn/detail/5038349303942296
https://m.weibo.cn/detail/5038349327270589
https://m.weibo.cn/detail/5038349331470262
https://m.weibo.cn/detail/5038349352698468
https://m.weibo.cn/detail/5038349377865144
https://m.weibo.cn/detail/5038349390188698
https://m.weibo.cn/detail/5038349402245960
https://m.weibo.cn/detail/5038349412993256
https://m.weibo.cn/detail/5038349419551559
https://m.weibo.cn/detail/5038349429508165
https://m.weibo.cn/detail/5038349449170370
https://m.weibo.cn/detail/5038349456770035
https://m.weibo.cn/detail/5038349474075410
https://m.weibo.cn/detail/5038349498192479
https://m.weibo.cn/detail/5038349521781838
https://m.weibo.cn/detail/5038349541444281
https://m.weibo.cn/detail/5038349552979360
https://m.weibo.cn/detail/5038349574736892
https://m.weibo.cn/detail/5038349597279326
https://m.weibo.cn/detail/5038349641583723
https://m.weibo.cn/detail/5038349651804685
https://m.weibo.cn/detail/5038349670680977
https://m.weibo.cn/detail/5038349687197068
https://m.weibo.cn/detail/5038349708430774
https://m.weibo.cn/detail/5038349729137034
https://m.weibo.cn/detail/5038349737528809
https://m.weibo.cn/detail/5038349767934851
https://m.weibo.cn/detail/5038349790480320
https://m.weibo.cn/detail/5038349816957284
https://m.weibo.cn/detail/5038349829802947
https://m.weibo.cn/detail/5038349853395093
https://m.weibo.cn/detail/5038349880920633
https://m.weibo.cn/detail/5038349902151892
https://m.weibo.cn/detail/5038349921815546
https://m.weibo.cn/detail/5038349948289398
https://m.weibo.cn/detail/5038349955893827
https://m.weibo.cn/detail/5038349980797332
https://m.weibo.cn/detail/5038349988926599
https://m.weibo.cn/detail/5038350006225811
https://m.weibo.cn/detail/5038350022479071
https://m.weibo.cn/detail/5038350027460220
https://m.weibo.cn/detail/5038350048692277
https://m.weibo.cn/detail/5038350060491934
https://m.weibo.cn/detail/5038350084080235
https://m.weibo.cn/detail/5038350099285528
https://m.weibo.cn/detail/5038350102434680
https://m.weibo.cn/detail/5038350123666621
https://m.weibo.cn/detail/5038350148830841
https://m.weibo.cn/detail/5038350173999662
https://m.weibo.cn/detail/5038350176095898
https://m.weibo.cn/detail/5038350197066223
https://m.weibo.cn/detail/5038350220138301
https://m.weibo.cn/detail/5038350241105805
https://m.weibo.cn/detail/5038350261554863
https://m.weibo.cn/detail/5038350272825898
https://m.weibo.cn/detail/5038350285147702
https://m.weibo.cn/detail/5038350302188535
https://m.weibo.cn/detail/5038350323156050
https://m.weibo.cn/detail/5038350337576691
https://m.weibo.cn/detail/5038350356451339
https://m.weibo.cn/detail/5038350387380466
https://m.weibo.cn/detail/5038350392100581
https://m.weibo.cn/detail/5038350410974823
https://m.weibo.cn/detail/5038350438760899
https://m.weibo.cn/detail/5038350455280089
https://m.weibo.cn/detail/5038350471529428
https://m.weibo.cn/detail/5038350490666489
https://m.weibo.cn/detail/5038350513476860
https://m.weibo.cn/detail/5038350526581265
https://m.weibo.cn/detail/5038350551225044
https://m.weibo.cn/detail/5038350570357027
https://m.weibo.cn/detail/5038350589232178
https://m.weibo.cn/detail/5038350599718947
https://m.weibo.cn/detail/5038350630913503
https://m.weibo.cn/detail/5038350656081290
https://m.weibo.cn/detail/5038350662635464
https://m.weibo.cn/detail/5038350929757121
https://m.weibo.cn/detail/5038350954137814
https://m.weibo.cn/detail/5038350973015092
https://m.weibo.cn/detail/5038350990050836
https://m.weibo.cn/detail/5038351015218249
https://m.weibo.cn/detail/5038351029371339
https://m.weibo.cn/detail/5038351055324742
https://m.weibo.cn/detail/5038351076034478
https://m.weibo.cn/detail/5038351083637077
https://m.weibo.cn/detail/5038351100940420
https://m.weibo.cn/detail/5038351121909027
https://m.weibo.cn/detail/5038351138687850
https://m.weibo.cn/detail/5038351168048066
https://m.weibo.cn/detail/5038351182987889
https://m.weibo.cn/detail/5038351206581120
https://m.weibo.cn/detail/5038351223098280
https://m.weibo.cn/detail/5038351235417003
https://m.weibo.cn/detail/5038351248263775
https://m.weibo.cn/detail/5038351264778834
https://m.weibo.cn/detail/5038351283651030
https://m.weibo.cn/detail/5038351300431165
https://m.weibo.cn/detail/5038351317209537
https://m.weibo.cn/detail/5038351326907111
https://m.weibo.cn/detail/5038351344731206
https://m.weibo.cn/detail/5038351357577602
https://m.weibo.cn/detail/5038351369376324
https://m.weibo.cn/detail/5038351377502423
https://m.weibo.cn/detail/5038351385890871
https://m.weibo.cn/detail/5038351415771941
https://m.weibo.cn/detail/5038351434647670
https://m.weibo.cn/detail/5038351445133491
https://m.weibo.cn/detail/5038351451426698
https://m.weibo.cn/detail/5038351479214589
https://m.weibo.cn/detail/5038351490746752
https://m.weibo.cn/detail/5038351499399822
https://m.weibo.cn/detail/5038351524824368
https://m.weibo.cn/detail/5038351537146636
https://m.weibo.cn/detail/5038351547896132
https://m.weibo.cn/detail/5038351567291074
https://m.weibo.cn/detail/5038351583020747
https://m.weibo.cn/detail/5038351588002184
https://m.weibo.cn/detail/5038351608185753
https://m.weibo.cn/detail/5038351626012901
https://m.weibo.cn/detail/5038351634403265
https://m.weibo.cn/detail/5038351660876172
https://m.weibo.cn/detail/5038351675296344
https://m.weibo.cn/detail/5038351694430971
https://m.weibo.cn/detail/5038351705179799
https://m.weibo.cn/detail/5038351729823334
https://m.weibo.cn/detail/5038351732183634
https://m.weibo.cn/detail/5038351740833284
https://m.weibo.cn/detail/5038351751315812
https://m.weibo.cn/detail/5038351759443487
https://m.weibo.cn/detail/5038351764162939
https://m.weibo.cn/detail/5038351774124745
https://m.weibo.cn/detail/5038351810561379
https://m.weibo.cn/detail/5038351827077039
https://m.weibo.cn/detail/5038351854077546
https://m.weibo.cn/detail/5038351870855896
https://m.weibo.cn/detail/5038351885276204
https://m.weibo.cn/detail/5038351897593307
https://m.weibo.cn/detail/5038351914373615
https://m.weibo.cn/detail/5038351942157128

原创文章,作者:task520,如若转载,请注明出处:https://www.task520.cn/2024/06/archives/06504849.html

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

QR code